ผลงานแม่พิมพ์รีดอลูมิเนียม
แม่พิมพ์รีดอลูมิเนียม
งานแก้ไข Project 03-04-002
ทีมงาน CXD ได้เข้าไป Test แม่พิมพ์ที่ บริษัท อลูทอป จำกัด
ปัญหา : Plofile ไม่ได้ฉาก
สาเหตุของปัญหา : ปัจจัยในการไหลการ Control Speed ที่เครื่องรีดอลูมิเนียม
การแก้ปัญหา : ปรับแต่งแม่พิมพ์ในส่วนการไหลที่เข้าในส่วนของ Mandrel ให้มากขึ้น เพื่อช่วยการคอนโทรนของเครื่องรีดอีกทางหนึ่ง